Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 10:52

Πακέτα εργασίας

MPEK3

 Σκοπός
Ο βασικός στόχος της χρηματοδοτούμενης έρευνας είναι η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Μεσολογγίου οι οποίες θα είναι
ανταγωνιστικές σε τομείς στρατηγικής σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Στόχοι
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων νανοδομημένων λειτουργικών (οργανικών, ανόργανων ή σύνθετων) υλικών, τα οποία θα έχουν την ικανότητα να προσροφούν ή/και να
φωτοαποικοδομούν οργανικό ή ανόργανο φορτίο, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικούς ρύπους, ιόντα μετάλλων και πολυσθενή ανιόντα.


Δράσεις:
1.Σύνθεση νέων λειτουργικών υλικών
2.Μελέτη της προσροφητικής ικανότητας των νέων λειτουργικών υλικών
3.Οπτική ανίχνευση ρύπων σε υδατικά συστήματα
4.Φωτοκατάλυση οργανικών ρύπων με χρήση υμενίων νανοδομημένης τιτάνιας
5.Μελέτες απορρύπανσης πραγματικών υδατικών συστημάτων
6.Προβολή και δημοσιότητα των αποτελεσμάτων

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2015 13:49