Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 10:52

Παραδοτέα

MPEK2   MPEK3    MPEK4

Παραδοτέα:

1. Πρωτόκολλα σύνθεσης διαφόρων τύπων υδροπηκτωμάτων
2. Πρωτόκολλα σύνθεσης σύνθετων οργανικών/ανόργανων υλικών διαφόρων τύπων με βάση το SiO2 ή TiO2
3.Πρωτόκολλα παρασκευής νανοσύνθετων οργανικών-ανόργανων λεπτών υμενίων και λεπτών νανοδομημένων υμενίων τιτάνιας
4. Μελέτη της προσροφητικής ικανότητας των νέων λειτουργικών υλικών

 

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια:

 1. V. Bekiari, ‘Photophysical Behavior of Lanthanide Complexes Incorporated in Organic or Inorganic Matrices’, Fifth North America – Greece –Cyprus Workshop on Paramagnetic Materials, Limassol, Cyprus, May 22-26, 2013. (.pdf)
 2. N.Stamatis, Μ. Αntonopoulou, V. Bekiari and I. Konstantinou, ‘Photocatalytic degradation kinetics and mechanisms of fungicide tebuconazole in aqueous TiO2 suspensions’, 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, SPEA 8, Thessaloniki, Greece, 25-28 June 2014. (.pdf)
 3. G. Linardatos, V. Bekiari and G. Bokias, ‘Organic hydrogels as potential sorbent materials for water purification’, “EuropeanGeosciences Union 2014-NovelSorbentMaterialsforEnvironmental Remediation”, Vienna, Austria 27 April-2 May, 2014.(pdf), (poster)
 4. M. Zamparas, V. Bekiari and G. Bokias, ‘Inorganic hydrogels as potential sorbent materials for inorganic nitrogen nutrients’, 10th Hellenic Polymer Conference, Patras, Greece, 4-6 December, 2014.(pdf)
 5. G. Linardatos, V. Bekiari and G. Bokias, ‘Anionic hydrogels as potential sorbent materials of organic and inorganic positively charged pollutants’, 10th Hellenic Polymer Conference, Patras, Greece, 4-6 December, 2014.(pdf)
 6. M. Zamparas, G. Linardatos, G. Bokias and V. Bekiari, ‘Ionic Hydrogels as Potential Sorbent Materials of Organic and Inorganic Charged Pollutants, Journal of Surfaces and Interfaces of Materials, 2014, 2, 299-304.(pdf)
 7. H. Nikolaou, A. Terzis, C.P. Raptopoulou, V. Psycharis, V. Bekiari and S,P. Perlepes, ‘Unique Dinuclear, Tetrakis(nitrato-O,O_)-BridgedLanthanide(III) Complexes from the Use of Pyridine-2-Amidoxime: Synthesis, Structural Studies and Spectroscopic Characterization’, Journal of Surfaces and Interfaces of Materials, 2014, 2, 311-318.(pdf)
 8. N.Stamatis, Μ. Αntonopoulou, and I. Konstantinou, ‘Photocatalytic degradation kinetics and mechanisms of fungicide tebuconazole in aqueous TiO2 suspensions’, Catalysis Today, 2015, 252, 93-99.(pdf)
 9. V. Bekiari, G. Linardatos, M. Zamparas, G. Bokias and P. Avramidis, ‘Organic hydrogels as potential sorbent materials for positively charged metal ions’, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015_0717.(pdf)
 10. V. Bekiari, M. Zamparas, G. Linardatos, G. Bokias, ‘Ionic hydrogels as potential sorbent materials for charged organic dyes’, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015_0718. (pdf)
 11.   G. Linardatos. M Zamparas, V. Bekiari, G. Bokias, G. Hotos, ‘Sorption of charged organic dyes from anionic hydogels’, International Journal of Chemical and Molecular Engineering, accepted.(pdf)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2015 13:51