Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013 09:49

Πακέτα εργασίας

Σκοπός
Η δημιουργία τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης γνώσης σχετικά με τη γενετική αρχιτεκτονική των ποσοτικών χαρακτηριστικών του είδους.


Στόχοι
Το παρόν έργο έχει ως στόχο να μελετηθεί η γενετική αρχιτεκτονική αρκετών χαρακτήρων οικονομικής σημασίας (βάρος σώματος, μορφομετρικοί χαρακτήρες, το σχήμα,
ποιοτική και ποσοτική σύσταση λιπίδια της σάρκας) για την τσιπούρα. Αυτό θα γίνει μέσω της εκτίμησης των γενετικών παραμέτρων (κληρονομησιμοτήτων και γενετικών
συσχετίσεων) για τους υπό μελέτη χαρακτήρες, την ανίχνευση θέσεων ποσοτικών γνωρισμάτων σε δύο ομάδες σύνδεσης (linkage groups) και τη μελέτη της διαφορετικής
έκφρασης δύο υποψήφιων γονιδίων στην περιοχή ανίχνευσης των γενετικών θέσεων των ποσοτικών χαρακτήρων (QTL).

Δράσεις

  1. Εκτροφή πληθυσμών, καταγραφή και συλλογή δειγμάτων για εξαγωγή DNA.
  2. Επίδραση του περιβάλλοντος ανάπτυξης και του γονότυπου στο σχήμα του σώματος και στη λιπιδική του σύσταση
  3. Γονοτύπηση, ταυτοποίηση γονέων και εκτίμηση γενετικών παραμέτρων
  4. Ανάλυση ανίχνευσης γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL ανάλυση)
  5. Γονιδιακή έκφραση με την χρήση θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου (RT- PCR).
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 17 Νοέμβριος 2015 13:06